Produkujemy reklamówki powyżej 50 mikronów. Reklamówki zwolnione bez podatku sklep Torby foliowe LDPE reklamówki wielorazowe Kraków,Warszawa,Gdańsk,Wrocław, Reklamówki apteka Reklamówki » Sklep reklamówki,torby foliowe z nadrukiem,reklamówki LDPE.
Poniedziałek, Marzec 27, 2017, 11:57 AM

Oferujemy darmowe projekty nadruku. Zawsze wysyłamy projekty do akceptacji,wystaczczy tylko akceptacja projektu i podanie kolorów nadruku na reklamówkach i przystępujemy do realizacji. Reklamówki powyżej 50 mikron wysyłamy gratis.Oferta reklamówek jednorazowych na naszej stronie www.papfol.pl z zapładce promocje.

 

 


Piotr napisał(a):
Poniedziałek, Marzec 5, 2018, 07:03 PM
Tanie reklamowki - oferujemy reklamówki
poniżej 15 mikron bez opÅaty recyklingowej,oraz reklamówki 50 mikron "plus" z nadrukiem.
reklamówki bez podatku
tanie torby foliowe typu koszulka
Piotr napisał(a):
środa, Marzec 14, 2018, 01:19 PM
OPÅATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE â PYTANIA I ODPOWIEDZI

05.01.2018
Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogÄ byÄ już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. ZostaÅy one objÄte symbolicznÄ opÅatÄ (tzw. opÅatÄ recyklingowÄ), która bÄdzie doliczana do obowiÄzujÄcej ceny takiej torby lub bÄdzie jej podstawowÄ opÅatÄ. Bardzo Åatwo można jej uniknÄÄ, wybierajÄc torbÄ wielokrotnego użytku.

ObowiÄzek ograniczenia tzw. foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Årodowiska przygotowaÅo odpowiednie przepisy dotyczÄce opÅaty recyklingowej (opÅata za torebkÄ foliowÄ wydawanÄ przy kasie). Zgodnie z ustawÄ [1] opÅata ta bÄdzie mogÅa wynosiÄ maksymalnie 1 zÅ. W rozporzÄdzeniu Ministra Årodowiska do ustawy ustalono jednak, że bÄdzie to 20 groszy. BezpÅatne pozostanÄ natomiast bardzo lekkie torby na zakupy (o gruboÅci poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki sÅużÄce np. do pakowania żywoÅci luzem (np. miÄso, owoce, warzywa).

NAJCZÄÅCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZÄCE OPÅATY RECYKLINGOWEJ

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o gruboÅci poniżej 15 mikrometrów może byÄ w każdym przypadku bezpÅatnie oferowana klientowi?
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o gruboÅci poniżej 15 mikrometrów) może byÄ bezpÅatnie oferowana klientowi wyÅÄcznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywnoÅci sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest zwiÄzane ze wzglÄdami higienicznymi.

Czy żywnoÅÄ posiadajÄca już wÅasne opakowanie może zostaÄ zapakowana w bardzo lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego (o gruboÅci poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opÅaty recyklingowej?
Nie, ponieważ nie stanowiÅaby podstawowego opakowania tej żywnoÅci (patrz odpowiedź nr 1).

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o gruboÅci materiaÅu równej 50 mikrometrów podlega opÅacie recyklingowej?
Nie. OpÅacie recyklingowej podlegajÄ torby na zakupy z tworzywa sztucznego o gruboÅci materiaÅu poniżej 50 mikrometrów (do 49 mikrometrów wÅÄcznie).

Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, która nie podlega opÅacie recyklingowej, może mieÄ gruboÅÄ 15 mikrometrów?
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torbÄ o gruboÅci materiaÅu poniżej 15 mikrometrów, a wiÄc do 14 mikrometrów wÅÄcznie.

Czy prowadzÄc sklep z narzÄdziami, pakujÄc klientowi różne drobne elementy (np. Årubki) w torebki o gruboÅci poniżej 15 mikrometrów jest obowiÄzek pobrania od niego opÅaty recyklingowej?
Tak. Zwolnione z opÅaty sÄ torby poniżej 15 mikrometrów tylko w przypadku pakowania żywnoÅci (patrz odpowiedź nr 1).

Czy pakujÄc w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego tzw. woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje obowiÄzek pobrania opÅaty recyklingowej. Woreczki majÄ gruboÅÄ poniżej 50 mikrometrów?
Tak. Takie woreczki podlegajÄ opÅacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że sÄ to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które sÄ oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy sprzedajÄc lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierajÄcych np. 1000 sztuk mam obowiÄzek pobraÄ od każdej torby opÅatÄ recyklingowÄ? Torby te nie bÄdÄ sÅużyÄ do pakowania nabywanych w moim sklepie produktów.
Nie. Torby te bÄdÄ podlegaÄ opÅacie recyklingowej w chwili, gdy podmiot, który je nabyÅ, bÄdzie je oferowaÅ w sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów.

Czy oferujÄc torbÄ mieszkaÅcom w ramach zbierania używanej odzieży z gospodarstw domowych mam obowiÄzek pobierania od nich opÅaty recyklingowej?
Nie. OpÅata recyklingowa jest pobierana jedynie w przypadku oferowania jej klientom do pakowania produktów nabywanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy torby papierowe podlegajÄ opÅacie recyklingowej?
Nie. OpÅacie recyklingowej podlegajÄ wyÅÄcznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w peÅni biodegradowalne nie zawierajÄce dodatków z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegajÄ opÅacie recyklingowej. Należy jednak pamiÄtaÄ, że takie torby nie mogÄ zawieraÄ w swoim skÅadzie tworzyw sztucznych.

Czy istnieje obowiÄzek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb pobranych opÅat oraz sporzÄdzania sprawozdaÅ dla wÅaÅciwych organów?
Nie.

Czy opÅata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi byÄ równa opÅacie recyklingowej?
Nie. ProwadzÄcy jednostkÄ handlu detalicznego lub hurtowego może ustaliÄ dowolnÄ cenÄ za lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzglÄdniona opÅata recyklingowa w wysokoÅci 20 gr. PrzykÅad: opÅata przy kasie za lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opÅata recyklingowa (dochód budżetu paÅstwa).

Czy prowadzÄc jednostkÄ handlowÄ mogÄ uiÅciÄ opÅatÄ recyklingowÄ we wÅasnym zakresie, a klientowi wydaÄ torbÄ za darmo?
Nie. ProwadzÄcy jednostkÄ handlowÄ ma obowiÄzek pobrania opÅaty recyklingowej od klienta nabywajÄcego torbÄ. Jeżeli przedsiÄbiorca prowadzÄcy jednostkÄ handlowÄ oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opÅaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniÄżnej wynoszÄcej od 500 zÅ do 20000 zÅ.

Co należy zrobiÄ z pobranÄ opÅatÄ recyklingowÄ?
OpÅata recyklingowa stanowi dochód budżetu paÅstwa i zgodnie z przepisami bÄdzie musiaÅa zostaÄ przekazana przez prowadzÄcego jednostkÄ handlu detalicznego lub hurtowego, który jÄ pobiera, do 15 marca roku nastÄpujÄcego po roku, w którym zostaÅa pobrana. Oznacza to, że w przypadku pobierania od klientów opÅaty recyklingowej w 2018 r. przedsiÄbiorca bÄdzie miaÅ obowiÄzek przekazaÄ do 15 marca 2019 r. caÅoÅÄ Årodków pochodzÄcych z pobranejopÅaty w okresie pomiÄdzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.Nie zostaÅo jeszcze wskazane konto, na które bÄdzie przekazywana pobrana opÅata â zostanie ono okreÅlonew bieżÄcym roku. Podatek VAT od pobranej opÅaty powinien zostaÄ wniesiony zgodnie z obowiÄzujÄcymi przepisami w tym zakresie.

Czy opÅata recyklingowa musi byÄ pobierana za lekkie torebki wydawane klientom przez osoby handlujÄce na bazarach?
Tak. OpÅata recyklingowa za lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego jest pobierana przez przedsiÄbiorcÄ prowadzÄcego jednostkÄ handlu detalicznego lub hurtowego, w której sÄ oferowane takie torby przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. TakÄ jednostkÄ handlowÄ jest też stoisko na bazarze.

Czy sprzedajÄc karmÄ dla zwierzÄt sprzedawanÄ luzem, która jest pakowana w bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o gruboÅci materiaÅu poniżej 15 mikrometrów) muszÄ pobieraÄ opÅatÄ recyklingowa?
Tak. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeÅstwie żywnoÅci i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) w definicji "żywnoÅci" odwoÅuje siÄ do art. 2 rozporzÄdzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajÄcego ogólne zasady i wymagania prawa żywnoÅciowego, powoÅujÄcego Europejski UrzÄd ds. BezpieczeÅstwa Å»ywnoÅci oraz ustanawiajÄcego procedury w zakresie bezpieczeÅstwa żywnoÅci. Zgodnie z powyższym rozporzÄdzeniem definicja "żywnoÅci" (Årodek spożywczy) nie obejmuje m.in. pasz, którÄ zgodnie z definicjÄ sÄ substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, czÄÅciowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierzÄt. W zwiÄzku z powyższym torby, w których sprzedawana jest karma i przysmaki dla zwierzÄt, nie speÅniajÄ definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w zwiÄzku z czym podlegajÄ opÅacie recyklingowej.

Czy rozdajÄc materiaÅy promocyjne lub szkoleniowe w torbie z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach itp. mam obowiÄzek pobraÄ opÅatÄ recyklingowÄ?
Nie. Wydawanie materiaÅów promocyjnych w torbach z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach itp. nie podlega opÅacie recyklingowej, ponieważ te materiaÅy nie sÄ oferowane w jednostce handlowej jako produkty. Torby te nie sÅuÅ¼Ä wiÄc do pakowania nabywanych w jednostce handlowej produktów.

Czy oferujÄc klientowi produkt, który fabrycznie, przez producenta zostaÅ zapakowany w torbÄ (np. zgrzanÄ lub sklejonÄ foliÄ) z tworzywa sztucznego o gruboÅci materiaÅu poniżej 50 mikrometrów, mam obowiÄzek za to opakowanie pobraÄ opÅatÄ recyklingowÄ?
Nie. Zgodnie z przepisami opÅatÄ recyklingowÄ należy pobraÄ za lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego oferowanÄ nabywajÄcemu produkty w danej jednostce handlowej do pakowania tych produktów. Fabryczne opakowanie produktu nie mieÅci siÄ wiÄc w przypadku okreÅlonym przepisami w zakresie pobierania opÅaty recyklingowej.

Czy prowadzÄc lokal gastronomiczny, w którym wydaje nabywcom jedzenie na wynos w lekkiej torbie na zakupy z tworzywa sztucznego mam obowiÄzek pobraÄ opÅatÄ recyklingowÄ?
Tak (z zastrzeżeniem pkt powyżej). Wynika to z faktu, że użyte w ustawie pojÄcie jednostki handlu detalicznego oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Powyższe pojÄcie z kolei jest stosowane w statystyce publicznej i zostaÅo zdefiniowane przez GÅówny UrzÄd Statystyczny(link otwiera siÄ w nowym oknie) (GUS): âsprzedaż detaliczna towarów - sprzedaż towarów wÅasnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. skÅady, magazyny) w iloÅciach wskazujÄcych na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywcówâ. W zwiÄzku z powyższym punkty gastronomiczne (restauracje, bary itp. punkty oferujÄce dania, w tym na wynos) mieszczÄ siÄ w pojÄciu jednostki handlu detalicznego, a wiÄc lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w tych punktach do pakowania zakupionych produktów podlegajÄ opÅacie recyklingowej.

Jaki urzÄd może prowadziÄ kontrole w zakresie opÅaty recyklingowej?
KontrolÄ przestrzegania przepisów w zakresie obowiÄzku pobierania od klientów opÅaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczÄcych opÅaty recyklingowej stosuje siÄ odpowiednio przepisy dziaÅu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. â Ordynacja podatkowa.

Czy opÅata recyklingowa podlega podatkowi VAT oraz czy jest obowiÄzek wykazywania opÅaty na paragonie?
W zakresie podatku od towarów i usÅug oraz kas rejestrujÄcych wÅaÅciwym organem jest Minister Finansów (MF), który wydaÅ komunikat w tej sprawie.

Zobacz komunikat MF dotyczÄcy opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych.(link otwiera siÄ w nowym oknie)

Definicja toreb na zakupy z tworzywa sztucznego

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego rozumie siÄ torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które sÄ oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza siÄ:

lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o gruboÅci materiaÅu poniżej 50 mikrometrów,
bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o gruboÅci materiaÅu poniżej 15 mikrometrów, które sÄ wymagane ze wzglÄdów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywnoÅci luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywnoÅci.
Definicja tworzywa sztucznego

Przez tworzywo sztuczne rozumie siÄ polimer w rozumieniu art. 3 pkt. 5 rozporzÄdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. [2], do którego mogÅy zostaÄ dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonowaÄ jako gÅówny strukturalny skÅadnik toreb na zakupy.

ObowiÄzki prowadzÄcych jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

PrzedsiÄbiorca prowadzÄcy jednostkÄ handlu detalicznego lub hurtowego, w której sÄ oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego
przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiÄzany pobraÄ opÅatÄ recyklingowÄ od nabywajÄcego lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego. OpÅaty recyklingowej nie pobiera siÄ od nabywajÄcego bardzo lekkÄ torbÄ na zakupy z tworzywa sztucznego
(*) Pola obowiązkowe
PPHU Papfol
32-329 Bolesław ul.Laskowska 18

tel.+48 32 6459088   www.papfol.pl
Nasza firma : od 1998 roku sprawdź:  
Kontakt 
Oferty zapytania : 
Reklamówki typu koszulka 50 "plus" z nadrukiem 
lub poniżej 15 mikrometrów .
Reklamówki 15-50 mikron.
Biuro:
biuro.papfol@gmail.com 
Tanie reklamówki bez podatkuhttp://torby-reklamowki.pl/index.php
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem